• 03136255671-2 |09133265948
  • 9 الی 14 - 15 الی 22:30

ارتباط با باباقناد

جهت ثبت سفارش خود و یا ارتباط با واحدهای مختلف شیرینی سرا باباقناد از طریق زیر عمل کنید.
اینستاگرام رسمی شیرینی سرا باباقناد
baba_ghanad
9 الی 14
15 الی 22:30
اصفهان ، خیابان حکیم نظامی ، جنب کوچه سنگ تراشها
09133265948
03136255671-2

آموزش باباقناد


راههای تماس


ساعات کاری

9-14 و 17-22

اصفهان ، خیابان حکیم نظامی

جنب کوچه سنگ تراشها

09133265948
03136255671-2